БАКАЛАВР

БАКАЛАВР

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, ЭДИЙН ЗАСАГ, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Нягтлан бодох бүртгэлийн онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагааны цогц чадварыг эзэмшсэн, харилцааны соёл, мэргэжлийн ёс зүйн төлөвшилтэй, бүх шатны төрийн болон төрийн бус бизнесийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай нягтлан бодогч бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Эдийн засаг, санхүүгийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, нягтлан бодох бүртгэлийн онол, арга зүйг эзэмших
 • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлээр бүртгэх, удирдлагын түвшинд шаардлагатай санхүүгийн мэдээ, тооцоолол, судалгаа хийж, үр дүнг тооцох, санхүү, татварын болон бусад төрлийн тайлан, мэдээ гаргах, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, програм дээр ажиллах чадвар эзэмших
 • Хууль, дүрэм, журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, хүн чанартай хувь хүн болгон төлөвших
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмших
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Нягтлан бодох бүртгэл
Мэргэжлийн нэр: Нягтлан бодох
Индекс: 041101
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Аудит
 • Татвар
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем

Манай сургууль болон сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын Дээд Боловсролын Чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP /Олон Улсын Бизнесийн сургууль, Хөтөлбөрүүдийн Магадлан Итгэмжлэх Зөвлөл/-р магадлан итгэмжлэгдсэн .

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: “Захиргааны удирдлагын онолын мэдлэг, практик үйл ажиллагаа (захиргааны аливаа асуудлыг оновчтой төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэх, үнэлэх)-ны цогц чадварыг эзэмшсэн, харилцааны соёл, мэргэжлийн ёсзүйн төлөвшилтэй, бүх шатны төрийн байгууллага, төрийн бус болон бизнесийн байгууллагад ажиллах мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, хөрвөх ур чадвартай төрийн захиргааны албан хаагчийг бэлтгэх”-д оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Төрийн захиргааны шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг, онол-аргазүйн үндсийг эзэмшүүлэх
 • Монгол Улсын төрийн захиргааны байгууллагын практик үйл ажиллагааг хөтлөх дадал, ур чадварыг олгох
 • Хууль, дүрэм журмыг чандлан сахих, мэргэжлийн ёс зүй- хүн чанар, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадвар, бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр бодох, мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх, мэргэжлийн салбартаа хөрвөх чадвар эзэмших
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Төрийн удирдлага
Мэргэжлийн нэр: Төрийн захиргааны менежмент
Индекс: 041303
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Төрийн захиргааны удирдлага” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Ёс зүйн хичээл
Ажлын байрны чиглэл
 • Иргэний нийгмийн байгууллага
 • Улс төрийн намын ажлын алба
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчит УҮГ,ААН
 • Төрийн албаны улс төрийн, захиргааны үйлчилгээний, тусгай алба

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: XXI зууны бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болж төлөвшсөн, хүний нөөцийн үндсэн болон мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 • Хүний нөөцийн удирдлагын суурь мэдлэг, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэх
 • Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг тодорхойлох, бүтээлчээр шийдвэрлэх дадалтай болох
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Менежмент, хүний нөөцийн
Мэргэжлийн нэр: Менежмент хүний нөөцийн
Индекс: 041302
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Менежмент, хүний нөөцийн” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Манай сургууль болон сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын Дээд Боловсролын Чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP /Олон Улсын Бизнесийн сургууль, Хөтөлбөрүүдийн Магадлан Итгэмжлэх Зөвлөл/-р магадлан итгэмжлэгдсэн .

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: XXI зууны бүтээлч сэтгэлгээтэй иргэн болж төлөвшсөн, хүний нөөцийн үндсэн болон мэргэжлийн мэдлэг чадвар, дадал эзэмшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэхэд чиглэгдэнэ. Хөтөлбөрийн зорилт: Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд сургалтын үйл ажиллагаанд дор дурдсан зорилтуудыг дэвшүүлж байна
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хувь хүний төлөвшил, багаар ажиллах чадвартай болох
 • Маркетингийн удирдлагын суурь мэдлэг, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэх
 • Тодорхой асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүйг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг тодорхойлох, бүтээлчээр шийдвэрлэх дадалтай болох
 • Инновацийн шинэ шийдэл бий болгох, бизнес эрхлэх энтрепренёр ур чадвар эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Маркетинг
Мэргэжлийн нэр: Маркетингийн менежер
Индекс: 041401
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Маркетингийн менежер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
Ажлын байрны чиглэл
Бизнес, олон улсын болон төр, олон нийтийн байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах ажлын байранд ажиллахын зэрэгцээ маркетингийн судалгаа, стратеги, брэнд бүтээх, маркетингийн харилцаа, дижитал маркетингийн төрөлжсөн агентууд, гарааны бизнесийг эрхлэн хөгжүүлэх боломжтой. Ажиллах боломжтой үндсэн ажлын байр:
 • Маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга, ахлах менежер
 • Маркетингийн менежер
 • Судалгаа хөгжлийн менежер
 • Сурталчилгааны менежер
 • Брэнд менежер
 • Борлуулалт, ложистик хариуцсан менежер
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер
 • Олон нийтийн харилцааны менежер
 • Импорт, экспорт хариуцсан менежер
 • Төр, улсын байгууллагад олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн, харилцагчийн зөвлөх
 • Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод судлаач, маркетингийн зөвлөх, олон нийтийн харилцааны менежер

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, цахилгаан хангамжаар мэргэшсэн, харилцааны өндөр ур чадвартай, техникийн ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь байгаль, нийгмийн ухааны суурь мэдлэг, техникийн үндсэн суурь мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байх
 • Цахилгаан хангамжийн хөтөлбөр нь онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр тунгаан бодох, хувийн болон мэргэжлийн авъяас чадвараа хөгжүүлэх чадварыг эзэмшсэн байх
 • Эрчим хүчний асуудлыг бие даан турших, судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх, мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмших
 • Ажлын байранд янз бүрийн түвшний хүмүүсээс бүрдсэн баг хамт олонтой хамтран ажиллах, харилцааны ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Цахилгаан хангамжийн хариуцах ажлын хүрээнд асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадвартай, гадаад хэлний мэдлэгтэй, цаашид дараагийн шатны сургалтуудад гадаад болон дотоодод суралцах чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Цахилгаан хангамж
Мэргэжлийн нэр: Цахилгаан хангамжийн инженер
Индекс: 071305
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Цахилгаан хангамжийн инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Инженерийн зураг зүй
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
Ажлын байрны чиглэл
Энэхүү хөтөлбөрөөр төгсөгчид цахилгаан эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, уул уурхай, барилгын салбар, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрүүд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад дараах мэргэжлийн чиглэлээр ажиллахаас гадна гадаад дотоодын төслүүд дээр ажиллах бүрэн боломжтой.
 • Удирдах ажилтан
 • Цахилгааны инженер
 • Зураг төсөл, тооцооны инженер
 • Диспетчер
 • Мастер
 • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Цахилгааны техникч, мэргэжилтэн

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дэмжих, хамгаалах, тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, шалгалт тохируулгыг хийх, төхөөрөмжийн ажиллагааны чанарын үзүүлэлтийн баталгаажилтыг нарийвчлан гүйцэтгэх, угсралт засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх онолын өндөр мэдлэгтэй, практикийн дадлага туршлагатай мэргэжилтэн бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь байгаль, нийгмийн ухааны суурь мэдлэг, цахилгаан, электроникийн инженерийн үндсэн суурь мэдлэг, чадварыг эзэмших
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн хөтөлбөр нь онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр тунгаан бодох, хувийн болон мэргэжлийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх чадварыг эзэмших
 • Технологийн асуудлыг бие даан турших, судалгаа шинжилгээ хийх, судалгааны үр дүнд хүрэх зорилго зорилтыг тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмших
 • Эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн ажлын байранд хамтран ажиллах, харилцааны ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвших
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн хариуцах ажлын хүрээнд асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадвартай, компьютер, гадаад хэлний мэдлэгтэй, цаашид дараагийн шатны сургалтуудад гадаад болон дотоодод суралцах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер)
Мэргэжлийн нэр: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
Индекс: 071402
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Хятад хэл
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Инженерийн зураг зүй
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Программчлалын хэл
Ажлын байрны чиглэл
Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг бүх шатны эмнэлэг, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудад эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажиллахаас гадна ахисан түвшний (магистр, докторын) сургалтыг дүүргэж тухайн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний байгууллага болон их, дээд сургуульд багшлах боломжтой.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, программ хангамжаар мэргэшсэн, харилцааны өндөр ур чадвартай, компьютерын ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь байгаль, нийгмийн ухааны суурь мэдлэг, программчлал, суурь мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байх
 • Программ хангамжийн хөтөлбөр нь онолын мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ системтэйгээр тунгаан бодох, хувийн болон мэргэжлийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх чадварыг эзэмшсэн байх
 • Мэдээлэл технологийн асуудлыг бие даан турших, судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх, мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмших
 • Ажлын байранд янз бүрийн түвшний хүмүүсээс бүрдсэн баг хамт олонтой хамтран ажиллах, харилцааны ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай хувь хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Программ хангамжийн хариуцах ажлын хүрээнд асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадвартай, гадаад хэлний мэдлэгтэй, цаашид дараагийн шатны сургалтуудад гадаад болон дотоодод суралцах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Программ хангамж
Мэргэжлийн нэр: Программ хангамжийн инженер
Индекс: 061302
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Программ хангамжийн инженер” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Программ хангамжийн төсөлт хичээл
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Англи хэл
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Техник хангамж
Ажлын байрны чиглэл
Программ хангамжийн мэргэжилтэн нь дэлхийн аль ч улс оронд ажлын өндөр үнэлэмжтэйгээр ажиллах, мэдээлэл технологийн компани байгуулах, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэх, борлуулах давуу талтай.
 • Программ зохиогч, хөгжүүлэгч
 • Программ хангамжийн төслийн менежер
 • Системийн шинжээч, дизайнер
 • Өгөгдлийн сангийн администратор
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Их, дээд сургууль, коллеж, дунд сургуульд компьютерийн багш

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, авьяас чадамждаа суурилсан насан туршдаа суралцах чадвартай, дэлхийн Монгол иргэнийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх багш бэлтгэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ахиц, амжилт, авьяас чадварыг хөгжүүлэгч багш
 • Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэгч багш
 • Эрүүл дадал, зөв амьдрах арга, ухааныг хэрэгжүүлэгч багш
 • Сайн үйлийг хэрэгжүүлэгч багш болно
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Багш, бага ангийн боловсрол / Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
Мэргэжлийн нэр: Бага ангийн багш / Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
Индекс: 011201 / 011301
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Бага ангийн багш” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • STEAM хөтөлбөр
 • Санхүүгийн боловсрол олгох арга зүй
 • Гэгээ боловсролын төв англи хэлний хөтөлбөр
 • Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал
 • Бага насны хүүхдийн бие бялдар эрүүл мэнд
 • Оюутан урлан
Манай сургууль болон сургалтын хөтөлбөр нь АНУ-ын Дээд Боловсролын Чанарын баталгааг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох ACBSP /Олон Улсын Бизнесийн сургууль, Хөтөлбөрүүдийн Магадлан Итгэмжлэх Зөвлөл/-р магадлан итгэмжлэгдсэн .

СУВИЛАХУЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр чадвартай, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээнд чиглэсэн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай ирээдүйн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ, цөм мэдлэг, ахисан түвшинд мэргэших
  Сувилахуйн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг нотолгоонд суурилж, чанартай үзүүлэхэд шаардагдах шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг чадвартай, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийх аргуудыг эзэмшсэн байна
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар хандлага
  Хувь хүний болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлага ухамсарласан шинжлэн судлах, шийдвэр гаргах чадвартай, өөрийгөө хөгжүүлэх суралцах эрмэлзэлтэй байна
 • Хүмүүстэй харилцах багаар ажиллах ур чадвар
  Харилцааны ур чадварыг бүрэн эзэмшсэн багаар ажиллах чадвартай, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байна
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвартай
 • Нийгэм, эрүүл мэндийн салбарт өөрийн гаргах шийдвэрийн нөлөөг мэддэг, мэргэжлийн болон удирдлагын түвшин сэтгэх бодож, шинэ санаа дэвшүүлэх чадвартай манлайлагч байна.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Сувилахуй
Мэргэжлийн нэр: Сувилагч
Индекс: 091301
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Сувилахуй” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Ёс зүйн хичээл
Ажлын байрны чиглэл
Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагад
 • Мэргэжлийн ахлагч сувилагч
 • Ахлах сувилагч
 • Сувилахуйн албаны дарга
 • Сувилахуйн албаны арга зүйч

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, харилцааны өндөр чадвартай, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зонхилон тохиолдох өвчин эмгэг чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх үнэлэх үйл ажиллагааны чадвар алдагдлыг оношлох эмчлэх ур чадварыг эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ цөм мэдлэг, ахисан түвшинд мэргэших
  Хөдөлгөөн заслын мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд шаардагдах онолын мэдлэгтэй, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийх аргуудыг эзэмсэн байна
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар хандлага
  Хувь хүний болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлага ухамсарласан шинжлэн судлах, шийдвэр гаргах чадвартай, өөрийгөө хөгжүүлэх суралцах эрмэлзэлтэй байна
 • Хүмүүстэй харилцах багаар ажиллах ур чадвар
  Харилцааны ур чадварыг бүрэн эзэмшсэн багаар ажиллах чадвартай, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байна
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвартай
 • Нийгэм, эрүүл мэндийн салбарт өөрийн гаргах шийдвэрийн нөлөөг мэддэг, мэргэжлийн болон удирдлагын түвшин сэтгэх бодож, шинэ санаа дэвшүүлэх чадвартай манлайлагч байна.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Хөдөлгөөн засал
Мэргэжлийн нэр: Хөдөлгөөн засалч
Индекс: 091501
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
“Хөдөлгөөн засалч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Ёс зүйн хичээл
Ажлын байрны чиглэл
Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүд, тусгай мэргэжлийн төвүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль, сувилал, хувийн эмнэлэг, сэргээн засах тасагт хөдөлгөөн заслын тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ


НҮҮР АМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанартай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, үндэсний болон олон улсын боловсролын стандарт, ажил олгогчийн шалгуур шаардлагыг хангасан, нүүр ам судлалын мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшсэн, харилцааны өндөр соёлтой, нүүр амны чадварлаг их эмч бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэнд анагаах ухааны суурь мэдлэг, нүүр амны мэргэжлийн үндсэн суурь мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлэх
 • Уг хөтөлбөрөөр суралцагч нь мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа эмнэлэг үйлчилгээнд хэрэглэх, асуудлыг шийдвэрлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, хөтлөх ур чадвар эзэмших
 • Янз бүрийн төвшний хүмүүстэй хүнлэг, энэрэнгүй, эн тэнцүү хандах харилцааны ёс зүйтэй, багаар ажиллах чадвартай, хариуцлагатай, хүний хүндэтгэл, итгэл төрүүлэхүйц гадаад төрхтэй, хувийн зохион байгуулалт сайтай хүн болгон төлөвшүүлэх
 • Мэргэжлийн мэдээллийг гадаад хэлээр ойлгох, ярих, бичих, орчин үеийн техник тоног төхөөрөмж ашиглах чадвартай болох
 • Судалгааны ажил хийх суурь мэдлэгтэй болох
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Нүүр ам судлал
Мэргэжлийн нэр: Нүүр амны их эмч
Индекс: 091101
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Нүүр амын их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Ёс зүйн хичээл
Төгсөгч нь онолын ба мэргэжлийн чиглэлээр судлгаа шинжилгээний ажил хийж болох ба цаашдаа мэргэжлийн чиглээл төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн дамжаа, магистрантур, докторантур болон тасралтгүй сургалтанд суралцах эрхээр хангагдсан байна.


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГУУЛЬ


ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэг, чадвар, хандлага, ёс зүйтэй боловсон хүчинг бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн түвшинд мэдлэгтэй болсон байна
 • Мэргэжлийн хүрээнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай болсон байна
 • Хувь хүн болон мэргэжлийн ёс зүй, зөв харилцаа, эерэг хандлагыг хэрэгжүүлдэг байна
 • Ажил олгогч болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байна
 • Байнга суралцаж, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн, мэргэжлийн түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй мэргэжилтэн болсон байна
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Анагаах ухаан
Мэргэжлийн нэр: Хүний их эмч
Индекс: 091201
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Англи хэл
 • Эмнэл зүйн хиймэл оюун ухаан
Анагаахын сургуулиудын дэлхийн жагсаалт (WDOMS)-нд Анагаах ухааны хөтөлбөр бүртгэгдсэн.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Орчин үеийн техник, технологи бүхий эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний байгууллага, эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагад ажиллах чадвартай, олон улсын түвшинд дүйцэхүйц судалгаа, сургалт, мэргэжлийн үйл ажиллагаа үзүүлэх чадвартай био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хүний биеийн эс, эд, эрхтэн тогтолцооны хэвийн төлөв байдлын талаар суурь мэдлэг, чадвар эзэмших
 • Хүний биеийн эрхтэн тогтолцооны өвчин эмгэг, өвчин үүссэн шалтгаан эмгэг жам, механизм, үе шат, явцын талаар мэдлэг, чадвар эзэмших
 • Эрүүл мэндийн байгууллага, лабораторид түшиглэн онолын мэдлэгийг практикт хэрэгжүүлэх, дадлагажуулах, лабораторийн аюулгүй үйл ажиллагаа, дотоод хяналт, ариутгал халдваргүйтгэлийн журмыг баримтлан ажиллаж сурах
 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга барилд суралцаж, аливаа асуудлыг нотолгоонд тулгуурлан ялгаатай байдлыг ойлгон, дүн шинжилгээ хийж, нотлох шийдвэр гаргах, тайлбарлах, мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмших
 • Био-Анагаахын чиглэлээр нийгмийн эрэлт хэрэгцээ, оюутны хүсэл эрмэлзэлд тулгуурлан нарийн мэргэшүүлэх (дархлаа судлаач, бичил амь судлаач, молекул биологич, удам зүйч, эс эд судлаач гэх зэрэг)
 • Хувь хүний ёс суртахуун, судлаачийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, нууцыг чанд хадгалж, өөрөө шийдвэр гаргах эрхийг хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрөх чадвар эзэмших
 • Аливаа өвчин эмгэгийг эрүүл, эмгэг эсэхийг ялгах, оношилгооны арга төлөвлөх, гүйцэтгэх, оношилгооны арга зүйн үр дүнг тайлбарлах, найдвартай байдлаар хангаж ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмших
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Био-Анагаах ухаан
Мэргэжлийн нэр: Био-Анагаах судлаач
Индекс: 091401
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 5 жил
“Био-Анагаах судлаач” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Англи хэл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Эмнэл зүйн хиймэл оюун ухаан
 • Микробиологи, молекул биологи, удам зүй, эсийн биологи

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлийн цогц чадамжтай, хүн чанартай уламжлалт анагаах ухааны бакалаврын боловсролтой их эмч бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Хүн чанар, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн баримтлах
 • Аливаа өвчин эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ, үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт болон зөвлөгөөг уламжлалт анагаах ухааны болон өрнийн анагаах ухааны аргаар үзүүлэх
 • Хувийн зохион байгуулалттай, багаар ажиллах, манлайлах болон харилцааны ур чадвар эзэмших
 • Шинжлэн судлах, системтэйгээр бодох, асуудлыг шийдвэрлэх
 • Англи хэл, төвд хэлийг мэргэжлийн түвшинд ашиглах, бие даан суралцах
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Уламжлалт анагаах
Мэргэжлийн нэр: Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Индекс: 091701
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 6 жил
“Уламжлалт анагаах ухааны их эмч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Англи хэл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Төвд хэл
Ажлын байрны чиглэл
Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, аймаг нийслэлийн нэгдсэн эмнэлэгт уламжлалт анагаахын их эмчээр ажиллах боломжтой
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч нь хүн амын эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, эмнэлгийн үйчилгээний бодлоготой уялдуудан зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийг монгол болон орчин цагийн анагаах ухааны аргуудаар урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх ур чадварыг эзэмшсэн, гардан хийх үйлдэлд мэргэжсэн, цаашид анагаах ухааны төрөлжсөн чиглэлээр мэргэших чадвартай мэргэжилтэн байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хүн чанар, мэргэжлийн ёс зүй, харилцааны ёс суртахуунтай, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дэмжих,эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх,тухайн байгууллагадаа бүтээлчээр ажиллах мэргэжлийн ур чадвартай, мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ:

 • Түгээмэл болон зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчин, эмгэгүүдийн эмчилгээ оношлогоо урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээнд эм зүйн чиглэлээр анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвартай болох.
 • Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх, шинжлэн судлах,системтэйгээр төлөвлөх, яриа болон бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур чадварт суралцуулах.
 • Өөрийгөө хөгжүүлэн мэргэжлээ дээшлүүлэх, бие даан суралцах чадвартай болох
 • Гадаад хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах чадвартай болох
 • Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих хамгаалах чиглэлээр эм зүйн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд шаардагдах эм зүйн ухааны онолын мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН БУЮУ ТӨГСӨГЧДИЙН ЭЗЭМШИХ УР ЧАДВАР
 • Мэргэжлийн мэдлэг, сэтгэлгээ
  Мэргэжлийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг
  Мэргэжлийн цөм мэдлэг
  Ахисан түвшинд мэргэших боломж
 • Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага
  Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар
  Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар
  Системтэйгээр бодох чадвар
  Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар
  Ёс зүйтэй байх, хариуцлага ухамсарлах чадвар
 • Хүмүүстэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвар
  Багаар ажиллах
  Харилцааны ур чадвар
  Гадаад хэлээр харилцах чадвар
 • Салбар болон нийгэмд чиглэсэн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (орчин ба нийгмийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжилтэн гаргах шийдвэрийнхээ үр нөлөөг (салбар болон бизнесийн хүрээнд) ойлгох чадвар
  Мэргэжлийн болон удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар
  Үйл ажиллагааг төлөвлөх чадвар
  Хэрэгжүүлэх, бүтээх чадвар
  Хэрэглээ болгох чадвар
  Мэргэжлийн манлайлал
  Энтерпренёршип
Хөтөлбөрийн нэр: Эм зүй
Мэргэжлийн нэр: Эм зүйч
Индекс: 091601
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 5 жил
“Эм зүйч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь ерөнхий, мэргэжлийн суурь мэргэжлийн хичээлүүдээс гадна дараах хичээлүүдийг гүнзгийрүүлэн судална. Үүнд:
 • Бизнес төсөл
 • Англи хэл
 • Энтрепренёр
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем
 • Эмийн эмчилгээ
Ажлын байрны чиглэл
Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан, бүх шатны эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, сумын эмийн сан, эмийн үйлдвэрт эм зүйч