ТӨГСӨГЧДИЙН БОЛОН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХОЛБОО

2010 оноос сургуулийн төгсгөгчдийн холбоог байгуулан даргаар нь тус сургуулийг төгсөгч, багш П.Батчулуун бусад зургаан тэргүүлэгчийн хамтаар ажиллаж байна. Төгсөгчийн холбоо нь сургууль төгсгөгчтэй шууд болон дам хэлбэрээр холбогдох, ажил эрхлэгчдийн судалгаа гаргах, тэдний мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх эргэлт шаардлагын судалгаа гаргаж гүйцэлдүүлэх арга замыг олж тогтоодог.

Нийт төгсөгчдийн сүүлийн 3 жил ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаагаар 85.5 хувь нь мэргэжлээрээ, эрүүл мэнд, бизнес эдийн засгийн салбарт ажиллаж байгаа бөгөөд 10 орчим хувь нь дараагийн шатны сургалтанд дэвшин суралцаж байна. Нийт төгсөгчдийн 59.9 хувь нь төрийн байгуулага, 30.1 хувь хувийн компани, бусад байгуулагад ажиллаж байна.

Төгсөгчдийн холбооны шугамаар ажил эрхлэлт болон сургалтанд анхаарах, ярилцлага зохиох, уулзалт зохион байгуулах, давтан сургалт явуулах зэрэг олон талт ажлууд хийж болох юм. Сургуулийн захиргаа төгсөгчдөдөө ажлын байр олж өгөхөд зуучлах, тодорхой ажил хамтран зохион байгуулах шаардлага ч гарч байна.